עיקרי הסכם המכר

כללי

 • הפרויקט מלווה ע"י בנק לאומי לישראל
 • הבטוחה שתינתן הינה ערבות בנקאית כאמור בחוק המכר
 • הערבות תינתן עבור כל תשלום למעט בגין רכיב המע"מ אשר מובטח ע"י המדינה בחוק ע"י קרן מע"מ
 • הרוכשים יוכלו לשלם חלק מהתמורה מכספי משכנתא (בכפוף לאישור קבלת משכנתא מבנק למשכנתאות מטעמם) ובלבד שקודם לכן שילמו מהון עצמי לפחות 10% מהתמורה
 • הרוכש אינו רשאי למכור את הדירה לצד שלישי החל מיום רכישתה ועד חלוף חמש שנים מיום קבלת טופס 4 לדירה או עד חלוף 7 שנים ממועד ביצוע ההגרלה בעקבותיה נרכשה יחידת הדיור, לפי המוקדם מבניהם
 • הרוכש יהיה רשאי להשכיר את הדירה למטרת מגורים בלבד
 • הקבלן המבצע – קבוצת אשטרום
 • ב"כ החברה, משרד מ.פירון ושות', מייצג את החברה בלבד ומטפל בשמה ועבורה ברישום הזכויות בפרויקט
 • ב"כ החברה לא מייצג את הרוכש והרוכש רשאי להיות מיוצג ע"י עו"ד מטעמו ועל חשבונו, לרבות לצורך הגשת דיווח מטעם הרוכש לרשויות המס ואימות חתימת הרוכש על כתבי התחייבות של משרד הבינוי והשיכון
 • נוסח הסכם המכר אושר ע"י משרד הבינוי והשיכון וחברת הבקרה מטעמו והוראותיו אינן נתונות לשינוי
 • החברה תזכה או תשיב לרוכש (כנגד אסמכתא בגין העלות) את עלות הפקת ייפוי כוח נוטריוני הנדרש לצורך רישום זכויות הרוכש בממכר

לוח תשלומים

 • 10% מסכום התמורה –  בחתימת ההסכם (בקיזוז דמי ההרשמה בסך 2,000 ₪)
 • 5% מסכום התמורה – 45 ימים לאחר חתימת ההסכם
 • 80% מסכום התמורה – ישולמו בתשלומים שווים כל שלושה חודשים
 • לא יאוחר מתום 10 יום ממועד הודעת החברה לרוכש על השלמת הבניה באופן בו ניתן יהיה להעמיד את הדירה למסירה לרשות הרוכש – 5% מסכום התמורה
 • כל תשלום ע"ח התמורה כפי שתופיע בהסכם המכר שייחתם, יוצמד למדד תשומות הבנייה למגורים בהתאם למנגנון בהסכם המכר. מדד הבסיס הינו המדד שפורסם ביום 15/08/2018 קרי 112.9 נקודות
 • שיעור המע"מ שיהיה כלול בתמורה יהיה שיעור המע"מ שיחול על פי חוק במועד כל תשלום
 • כל איחור בתשלום יגרור חיוב בריבית פיגורים
 • הרוכש רשאי להקדים תשלומים לעומת המועד הנקוב בנספח התמורה
 • ככל והרוכש יבחר להקדים תשלומים כאמור, הרוכש יישא בהפרשי הצמדה בגין הסכום שהוקדם עד למועד התשלום הנקוב בנספח התמורה
 • הרוכש מתחייב לשלם לב"כ החברה תשלום בגין השתתפות בהוצאות המשפטיות של החברה בעבור רישום זכויותיו בממכר בלבד, תשלום בסך 5,019 ₪ או 0.5% מסכום התמורה, לפי הנמוך מבניהם – הכל בתוספת מע"מ
 • התשלום לב"כ החברה יבוצע במעמד חתימת ההסכם, באמצעות המחאה לפקודת מ.פירון ושות' עורכי דין